Skip to main content

Algemene voorwaarden

Lees verder

1. Beumer Advocaten B.V. hierna te noemen ‘Beumer’ stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. Verstrekte opdrachten worden door Beumer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (“cliënt”). Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met Beumer na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

3. De advisering door Beumer ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van Beumer ontvangt.

4. Iedere aansprakelijkheid van Beumer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Beumer in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van€ 25.000,00.

De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Beumer, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Beumer zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

6. De cliënt is gehouden Beumer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Beumer te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. De cliënt zal ook de redelijke kosten en schade van Beumer ten gevolge van verweer tegen tuchtrechtelijke klachten vergoeden.

7. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Beumer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Beumer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Beumer niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door Beumer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

8. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Beumer, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

9. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Beumer weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

Beumer mag, tot het moment waarop de cliênt al zijn verplichtingen jegens Beumer is nagekomen, jegens eenieder voor rekening en risico van de cliënt zaken, documenten en gelden waarover Beumer in het kader van haar overeenkomsten met de cliënt de beschikking krijgt, vasthouden. Alle zaken, documenten en gelden die Beumer en haar Stichting Beheer Derdengelden uit welken hoofde dan ook onder zich hebben of zullen krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die Beumer ten laste van de cliênt heeft of zal krijgen.

10. Beumer registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van cliënten. leder die gebruik maakt van de diensten van Beumer geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Beumer dan de direct betrokken advocaten nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

11. De rechtsverhouding tussen Beumer en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank te Rotterdam. Indien Beumer als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde buitenlandse rechter.

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolg­opdrachten van cliënten.

13. De kosten van uitvoering van de opdracht door Beumer omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting. Beumer hanteert, afhankelijk van de behandelaar, verschillende uurtarieven. Het van toepassing zijnde uurtarief zal vooraf met cliënt worden besproken, alsook worden vastgelegd in de te ondertekenen opdrachtovereenkomst.

De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Beumer ten behoeve van de cliënt worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op minimaal€ 0,40 per kilometer.

Beumer is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief en de hoogte van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft de cliênt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na de verhoging van het uurtarief en/of de kantoorkosten en/of de reiskostenvergoeding.

14. Betaling van declaraties van Beumer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de cliënt de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6: 119 BW in verbinding met artikel 6: 120 lid 1 BW verschuldigd is.

Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Beumer gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliênt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Juni 2023

Wat kunnen we
voor u betekenen?

Contact opnemen