Publicaties & Nieuws

Scheiden

De rekening courant-schuld in het kader van echtscheiding

Auteur: mr. Kim Beumer

Wij zien in de praktijk vaak dat bijna bij alle echtscheidingen waarbij één van de echtgenoten ondernemer en een DGA is, er sprake is van een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn eigen besloten vennootschap. Als echtgenoten willen scheiden, komt deze schuld pas ter sprake. In dit artikel spreken wij over de rekening courant-schuld in het kader van echtscheiding. Wat houdt het begrip in? En wie moet betalen? Wij zetten de feiten even op een rij.

Rekening courant-schuld scheiden

Wat houdt het begrip rekening courant schuld precies in?

Het is niet ongebruikelijk dat de directeur groot aandeelhouder (DGA) zijn loon relatief laag houdt, en zichzelf daarnaast een dividenduitkering doet. Het kan ook zijn dat de DGA in plaats van een dividend uitkering te doen, opneemt uit de onderneming. Hierdoor ontstaat een schuld aan de onderneming, deze kan weer worden vereffend door een dividenduitkering te doen. Vaak is het evenwel zo dat de ondernemer geld opneemt van de onderneming maar dat niet 'gladstrijkt' met een dividenduitkering aan het einde van het jaar. Zo ontstaat er aldus een schuld van de DGA in privé aan de onderneming. De reden waarom dat vaak gebeurt is dat daarmee de belastingheffing over dividend wordt uitgesteld. Immers, bij een dividenduitkering dient dividendbelasting te worden betaald van 26,9 %. Hoe langer de DGA de dividenduitkering uitstelt, maar in de tussentijd wel blijft opnemen, hoe hoger de rekening courant schuld wordt…

…En dat kan best wel eens gevolgen hebben bij de echtscheiding.

Rekening-courantschuld en alimentatie

De alimentatiegerechtigde kan een vertekend beeld krijgen van het welvaartsniveau waarin werd geleefd. Grote huizen, dure auto’s, idyllische vakanties en designer clothing.. het kon niet op. Was dat dan ‘to good to be true’?  Het komt geregeld voor dat deze levensstijl voor een groot deel werd bekostigd vanuit rekening-courant.  Bij de vaststelling van de partneralimentatie zal met de rekening-courant schuld in het kader van de draagkracht van de onderhoudsplichtige rekening gehouden moeten worden. Bekeken dient te worden in hoeverre de rekening-courantschuld kan worden ingelost met een dividenduitkering en er daarnaast nog ruimte is voor een structurele dividenduitkering in het kader van partneralimentatie. Daarbij dient gekeken te worden naar de bedrijfscontinuïteit en dient er een zogeheten uitkeringstest te worden gedaan. Dit is een toets waarmee wordt gekeken in hoeverre er gedivideerd kan worden en het bedrijf nog kan blijven voldoen aan haar verplichtingen.   

De schuld van de ondernemer loopt op

Vaak is het zo dat de schuld in de loop der jaren zo hoog is opgelopen dat er helemaal geen ruimte is om deze in één keer af te lossen met een dividenduitkering, waardoor er over meerdere jaren een mogelijke dividenduitkering moet worden aangewend ter inlossing van de rekening-courant schuld. Daarnaast moet de DGA stoppen met het opnemen uit rekening courant, wil de schuld teruggebracht kunnen worden.

Partneralimentatie

Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de partneralimentatie. Immers, partijen hebben op te grote voet geleefd.  De draagkracht van de onderhoudsplichtige zal zich beperken tot het salaris dat hij krijgt vanuit de onderneming, waardoor de onderhoudsplichtige (de DGA) niet kan voldoen aan de vaak hoge alimentatieclaims die worden neergelegd door de alimentatiegerechtigde op basis van een vertroebeld beeld over de huwelijkse welstand. 

Aflossen rekening courant-schuld

Uiteraard gaat het bij de aflossing van de rekening-courant schuld met name om de betaling van de dividendbelasting. De BV of NV moet 15% op het dividend aan belasting inhouden. De DGA moet via zijn aangifte nog eens 12% inhouden. Dit komt uiteindelijk neer op een totaal van 27% (afgerond, exacte percentage is 26,9 %) aan belasting.

Wet excessief lenen 1 januari 2023

Dan krijgen de DGA's ook nog eens te maken met de Wet Excessief Lenen, die zeer waarschijnlijk zal ingaan per 1 januari 2023. Deze houdt in dat een bovenmatig leenbedrag vanaf 2023 automatisch wordt belast. In het coalitieakkoord is de grens verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Ondernemers die meer dan € 700.000 lenen bij hun eigen BV moeten hierover 26,9 % inkomstenbelasting betalen. Deze leningen worden als “excessief” aangemerkt. Een uitzondering geldt voor de financiering van de eigen woning. Op 31 december 2023 zal de Belastingdienst voor het eerst toetsen of de lening ‘excessief’ is, aangenomen dat de wet op 1 januari 2023 ingaat. Dat betekent dat het voor DGA's met een rekening-courant schuld van meer dan € 700.000,-- het van groot belang is die in te gaan lossen, zodat die rekening courant schuld onder de € 700.000,-- komt. Zo mocht er dan al ruimte zijn voor een dividenduitkering zal die moeten worden aangewend ter inlossing van de schuld en niet ter betaling van partneralimentatie.

Rekening courant-schuld en vermogensrechtelijke afwikkeling echtscheiding

Verder is het zo dat de rekening courant schuld ook in het kader van de vermogensrechtelijke afwikkeling een rol speelt. Stel dat partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, betekent dat dat de rekening courant-schuld in de huwelijksgoederengemeenschap valt en aldus voor de helft voor  rekening van de andere echtgenoot komt. Immers de Hoge Raad heeft bepaald dat bij de verdeling van de huwelijksgoederen gemeenschap met alle schulden rekening dient te worden gehouden, dus ook met de rekening courant schuld. 

Vragen over de rekening courant-schuld in het kader van echtscheiding?

In complexe situaties zoals deze is het aldus verstandig om je goed te laten adviseren als je met dergelijke omstandigheden te maken krijgt. Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("field_13") }}
{{ errors.first("privacy") }}