Publicaties & Nieuws

Scheiden

Gezamenlijk ouderlijk gezag door erkenning

Auteur: Mr. Manon Groeneveld

Minderjarige kinderen staan onder ouderlijk gezag. Dat gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één van hen uitgeoefend. Als ouders met elkaar zijn getrouwd, oefenen zij van rechtswege vanaf de geboorte van het kind het ouderlijk gezag samen uit. Voor ouders die niet met elkaar zijn getrouwd ligt dat anders. De moeder oefent dan in beginsel alleen het ouderlijk gezag uit. Dat gezag wordt gezamenlijk als zij en haar partner in het gezagsregister dat wordt aangehouden bij de rechtbanken aan laten tekenen dat zij voortaan het gezag gezamenlijk uit zullen oefenen.


In onze praktijk zien wij regelmatig dat dit niet gebeurt. Niet zelden is dat omdat de nieuwe ouders er niet mee bekend zijn dat het gezag los van de erkenning geregeld dient te worden.

Vanwege deze onbekendheid gingen er in zowel de familierechtpraktijk als de politiek al langer stemmen op om de wettelijke regeling aan te passen. Dit heeft geresulteerd in een wetsvoorstel dat op 22 maart 2022 door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw artikel waarin wordt bepaald dat de moeder uit wie het kind is geboren en degene die het kind heeft erkend gezamenlijk het gezag over dat kind uitoefenen. Hiermee wordt voor alle ouders, al dan niet gehuwd, dus het uitgangspunt dat zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen. D

it geldt overigens alleen voor kinderen die worden erkend nadat het nieuwe wetsartikel in werking is getreden. Voor kinderen die zijn c.q. worden erkend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet blijft de situatie dus dat ouders gezamenlijk gezag aan moeten laten tekenen in het gezagsregister. Het is ten tijde van het publiceren van dit artikel nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking treedt. Mogelijk al per 1 juli 2022.

Indien u vragen hebt over het (laten) registreren van gezamenlijk gezag en/of andere kwesties die verband houden met de uitoefening van het (gezamenlijk) gezag, kunt u contact opnemen met ons kantoor.