Publicaties & Nieuws

Scheiden

Parallel ouderschap bij scheiding

Auteur: Mr. Manon Groeneveld

Voor ons als gespecialiseerde familierechtadvocaten en scheidingsmediators geldt dat wij met partners die uit elkaar gaan, altijd zullen proberen om in onderling overleg via mediation of met de advocaat van de andere ex-partner de scheiding af te wikkelen. Dat lukt echter niet altijd. Ongeveer één op de tien scheidingen mondt uit in wat een vechtscheiding wordt genoemd. Het lukt ex-partners niet meer om uit hun strijd te komen en de geschillen kunnen alleen nog maar door een rechter worden beslecht. Een vervelende situatie, met name als er kinderen in het spel zijn.

Hoe blijf je invulling geven aan gezamenlijk ouderschap bij een vechtscheiding?

De ruziënde partijen zijn namelijk nog wel steeds samen ouders van hun kinderen en zullen dat ook altijd blijven. Maar hoe kun je invulling geven aan dat gezamenlijk ouderschap als de conflicten en discussies zo hoog zijn opgelopen dat er niet of nauwelijks meer neutraal  gecommuniceerd kan worden? In dat soort situaties kan het gezamenlijk ouderschap leiden tot een verdere escalatie van de discussies tussen de ex-partners. Maar in het belang van de kinderen zal er een manier gevonden moeten worden waarop iedere ouder in staat is om invulling te geven aan zijn/haar rol als vader/moeder. In dit artikel schetsen wij een scenario waaraan in dat soort situaties gedacht zou kunnen worden om er voor te zorgen dat de kinderen niet, althans zo min mogelijk, geconfronteerd worden met de strijd en de daarmee gepaard gaande spanningen tussen ouders. 

Dus wat kun je doen als het echt niet lukt om als ouders te overleggen en beslissingen te nemen over de zorg voor de kinderen? Welke stappen moet je samen of individueel ondernemen om weer grip te krijgen op het ouderschap? 

In dit artikel vertellen wij:

 • Wanneer wij spreken van een vechtscheiding;
 • De waarde van mediation;
 • Welke stappen je kunt zetten als mediation geen uitkomst biedt;
 • Wat is parallel-ouderschap;
 • De voor- en nadelen van parallel-ouderschap;
 • Advies over parallel ouderschap. 

Wanneer spreken wij over een vechtscheiding?

Wanneer wij spreken over een vechtscheiding bedoelen we een scheiding waarin het conflict tussen de ex-partners zo hoog is opgelopen dat er over de meest basale onderwerpen niet meer op een ‘normale’ wijze gecommuniceerd kan worden door beide partijen. Alles is  verworden tot een strijd.

Vaak zitten de ex-partners vast in patronen die ingesleten zijn tijdens de relatie. De ruzie is zo hoog opgelopen dat het alleen nog maar gaat om gelijk krijgen en het verdedigen van de eigen standpunten. Hiermee komen de ex-partners in een vicieuze cirkel terecht waarin ieder contact leidt tot een verdere escalatie. Als partijen, ondanks hun hoogopgelopen conflict, nog wel de intentie hebben om, bijvoorbeeld vanwege de kinderen, buiten de rechter om afspraken te maken over de afwikkeling van de scheiding , kunnen zij een (gespecialiseerde) scheidingsmediator inschakelen die hen daarbij kan begeleiden. Niet zelden echter zijn dit de scheidingen waarin partijen ieder een eigen advocaat hebben. En als die er ondanks hun inspanningen ook niet in slagen om met partijen tot afspraken te komen, zal uiteindelijk de rechter de knoop door moeten hakken.

Mediation parallel ouderschap

Zoals hiervoor is aangegeven kan mediation een oplossing bieden voor ex-partners bij wie de strijd al hoog is opgelopen, maar die een gang naar de rechter willen voorkomen. Bijvoorbeeld omdat er nog een gezamenlijk belang is dat hen bindt, zoals kinderen of een gemeenschappelijke onderneming. De mediator zal de ex-partners begeleiden om tot afspraken te komen die zo veel mogelijk recht doen aan de belangen van beide ex-partners, maar, als die er zijn, met name aan de belangen van de kinderen.  Tijdens de mediaton kan duidelijk worden dat het belang van de kinderen vergt dat er in de toekomst zo min mogelijk communicatie tussen de ouders zal zijn. Dan kan afgesproken worden en in een ouderschapsplan vastgelegd worden aan welke “spelregels” de ouders zich dienen te houden c.q. op welke wijze er uitvoering zal worden gegeven aan dat parallel ouderschap.

mediation parallel ouderschap

Als mediation geen uitkomst biedt

Het kan zo zijn dat, vanwege de al eerder (vaak tijdens de relatie al) ontstane strijd tussen de ex-partners mediation onvoldoende uitkomst biedt. In dergelijke situaties wenden de ex-partners zich veelal ieder tot een eigen advocaat die zijn/haar belangen behartigt. Als het ook via de wederzijdse advocaten niet lukt om tot afspraken te komen, zal het geschil ter beslissing voorgelegd worden aan de rechter. Een beslissing van de rechter maakt op zichzelf echter geen einde aan de vaak al geruime tijd bestaande strijd tussen de ex-partners. Ook rechters kunnen er daarom voor kiezen om te bepalen dat de zorg voor de kinderen op een dusdanige wijze tussen de ouders verdeeld dient te worden dat er zo min mogelijk ruimte is voor conflict, discussie etc., oftewel parallel ouderschap.

Wat is dan parallel ouderschap?

Parellel ouderschap betekent eigenlijk dat iedere ouder op zijn/haar eigen wijze de kinderen opvoedt met zo min mogelijk overleg met de andere ouder. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop, de frequentie waarin en waarover de ouders contact met elkaar kunnen c.q. dienen op te nemen. Die afspraken worden ofwel vastgelegd in een ouderschapsplan ofwel in een beschikking van de rechtbank. Het is van groot belang dat beide ouders zich aan die afspraken houden. Er wordt een soort schutting tussen de ouders geplaatst, met als doel de kinderen (zo veel mogelijk) weg te houden van het conflict. 

Wat zijn de kenmerken van parallel ouderschap?

Typerend voor parallel ouderschap is dat:

 • De ouders in beginsel niet rechtstreeks met elkaar communiceren, behalve als er sprake is van een noodsituatie;
 • Mededelingen over de kinderen (bijvoorbeeld over hoe de dagen bij ieder van de ouders zijn verlopen, school, praktische mededelingen omtrent sport/hobby’s en dergelijke) worden gedaan via whats-app, e-mail of in een apart daarvoor bestemd schrift;
 • Ieder van de ouders eigen beslissingen neemt over de opvoeding van de kinderen gedurende de tijd dat de kinderen bij hem/haar zijn;
 • Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden er een derde persoon als bemiddelaar bij betrokken wordt;
 • De overgang van de ene ouder naar de andere plaats vindt op een neutrale plaats met zo min mogelijk communicatie tussen de ouders (als dat niet kan eventueel onder begeleiding van een derde persoon) of via de school.

De voor- en nadelen van parallel ouderschap

Voordelen parallel ouderschap

Parallel ouderschap dreigt bij aan een aanzienlijke vermindering c.q. voorkomt (verder oplopende) conflicten tussen de ouders. De kinderen ervaren hierdoor minder spanningen rondom het contact met beide ouders. Ook hoeven zij geen getuige (meer) te zijn van ruzies tussen hun ouders. Er zijn onderzoeken waar uit naar voren komt dat parallel ouderschap het welzijn van kinderen die betrokken zijn bij een vechtscheiding  verhoogt.

Door de rust die ontstaat als het contact met de andere ouder drastisch wordt beperkt, kunnen beide ouders ook weer in hun eigen kracht gaan staan en het gevoel krijgen weer en/of meer regie terug te hebben gekregen over de individuele ouder-kindrelatie.

Nadelen parallel ouderschap

Het nadeel van parallel ouderschap kan zijn dat de kinderen het missen om hun ouders bij bepaalde gelegenheden samen te zien. En omdat het van groot belang is dat beide ouders zich aan de gemaakte afspraken houden, is er bij parallel ouderschap weinig flexibiliteit. Ook is parallel ouderschap minder geschikt als één van de ouders door omstandigheden (bijvoorbeeld werk) aanzienlijk minder tijd dan de andere doorbrengt met de kinderen. Dan is het juist van belang dat de ouder bij wie de kinderen het merendeel van de tijd zijn de andere ouder regelmatig informeert over alle zaken die spelen rondom de kinderen. 

Advies door een deskundige

Als jij en je ex-partner zijn belandt in een strijd die alleen maar verder lijkt op te lopen, maar je nog wil voorkomen dat de rechter uiteindelijk degene is die voor jullie de beslissingen neemt, kun je contact met ons opnemen om de mogelijkheden van mediation te bespreken. Als mediation geen optie (meer) is, kunnen wij je adviseren over welke stappen er dan gezet kunnen worden en aangeven hoe wij jou daar als ervaren familierechtadvocaten in kunnen begeleiden. Mocht het zo zijn dat voor jullie parallel ouderschap het beste scenario is, dan kunnen wij ook de gemaakte afspraken betreffende de uitvoering daarvan vastleggen in een ouderschapsplan.

Neem contact met ons op.

{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_11") }}
{{ errors.first("field_12") }}
{{ errors.first("field_13") }}
{{ errors.first("privacy") }}