Skip to main content

Help! Het contact met de kinderen wordt door mijn ex-partner ontnomen! Met regelmaat leest u over zaken waarin moeders of vaders de kinderen weghouden bij de andere ouder. Als personen-, familie- en erfrecht advocaten staan wij vaak cliënten bij die het contact met de kinderen wordt ontnomen door de ex-partner.

Een ex-partner die de andere ouder compleet zodanig diskwalificeert tegenover de kinderen, waardoor de kinderen de andere ouder als het ware verstoten wordt ouderverstoting genoemd. Als een dergelijke situatie zich voordoet dan zijn cliënten ten einde raad. U heeft dan maar één spoedende vraag: wat kunt u doen?

Omgang en contact met de ex-partner wordt onmogelijk gemaakt

Er zijn veel situaties die zich voor kunnen doen met als resultaat dat het contact tussen ouder en kind stagneert. Vrijwel zijn de kinderen altijd de dupe en bevinden zich in situaties als deze in een zeer complex pakket, denk bijvoorbeeld aan situaties zoals:

  • Een ex-partner die naar de andere kant van het land verhuist, waardoor het nakomen van de zorgregeling zeer complex wordt;
  • Een ex-partner die de andere ouder compleet zodanig diskwalificeert tegenover de kinderen, waardoor de kinderen de andere ouder als het ware verstoten, ook wel ‘ouderverstoting’ genoemd;
  • Valse beschuldigingen bij diverse instanties over de andere ouder.

Ouderlijk gezag uitgelegd

Uw specifieke situatie bepaalt het ouderlijk gezag. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, deelt u automatisch het ouderlijk gezag.

Zelfs als uw kind vóór het huwelijk is geboren en de vader het kind heeft erkend, verkrijgt hij automatisch ouderlijk gezag door het huwelijk. In het geval van samenwonen is momenteel nog nodig dat de vader het kind erkent en tevens een aanvraag indient voor ouderlijk gezag. Er is een nieuwe wet aangenomen die bepaalt dat na de erkenning van het kind, ouderlijk gezag automatisch volgt. Op dit moment is deze wet echter nog niet van kracht.

Zodra deze wet van kracht wordt, geldt deze regel alleen voor kinderen die vanaf dat moment worden geboren.

Ga jij als partners uit elkaar? Dan leg je bepaalde omgangsnormen vast in de zorgregeling (ook wel omgangsregeling). Deze regeling bepaalt op welke manier ouders de zorg voor hun kinderen verdelen. Het doel van een zorgregeling is om de belangen van de kinderen te waarborgen en ervoor te zorgen dat beide ouders betrokken blijven bij het leven van hun kinderen, zelfs als ze niet meer samenleven.

Welke stappen kunt u zetten als ex-partner zorgregeling niet nakomt?

Als een ex-partner een zorgregeling niet nakomt die is opgenomen in en deze regeling is vastgelegd in een overeenkomst of uitspraak kan deze worden afgedwongen via de rechter. Via een kort geding kan een partij tot nakoming van gemaakte afspraken worden veroordeeld, waarbij een dwangsom wordt opgelegd voor iedere keer dat niet wordt meegewerkt.

Verder is het mogelijk om in een bodemprocedure andere dwangmiddelen aan te spreken, zoals de benoeming van een bijzonder curator, onderzoek van De Raad voor de Kinderbescherming, paradoxale toewijzing, of een onder toezichtstelling.

Advies ouderverstoting advocaat

Al naar gelang de situatie kan om toepassing van deze middelen gevraagd worden. Wanneer sprake lijkt van ouderverstoting is een directe, voortvarende aanpak noodzakelijk, ter voorkoming van vervreemding van de andere ouder zodanig dat contactherstel niet meer mogelijk is.

Passend juridisch advies door een ervaren advocatenkantoor

In situaties van ouderverstoting vereist een directe en doortastende aanpak om te voorkomen dat de band tussen het kind en de andere ouder onherstelbaar wordt beschadigd. Juridisch advies is essentieel om de juiste stappen te ondernemen en het welzijn van de betrokken kinderen te waarborgen. Neem contact op met onze juridische professionals die gespecialiseerd zijn in personen-, familie- en erfrecht om de specifieke details van uw situatie te bespreken en passende oplossingen te verkennen.