Skip to main content

Veel stelletjes zijn verliefd en willen uiteraard niks liever dan met elkaar samenwonen (en eventueel een gezin stichten). Het gevolg? Veel stelletjes kopen gezamenlijk een woning zonder dat er een huwelijk is plaatsgevonden. Veruit de meeste mensen staan er niet bij stil dat de gezamenlijke aankoop van een woning (of ander goed) voor hen beiden financiële consequenties kan hebben, in het bijzonder als de relatie in de toekomst onverhoopt mocht stranden. Voor ex-geliefden die gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden is in de wet een en ander geregeld. Maar voor samenwoners niet. Juist daarom is het (ook) voor samenwoners belangrijk om vanaf het moment dat zij met elkaar gaan samenwonen bepaalde afspraken vast te laten leggen in een samenlevingsovereenkomst. Lees hier alles over een huis te kopen zonder huwelijk.

Wat leg je vast in een samenlevingsovereenkomst?

In een samenlevingsovereenkomst kan bijvoorbeeld vastgelegd worden hoe jullie samen de kosten van de huishouding zullen gaan voldoen of wat er geldt als één van beiden geld investeert in een goed van de ander. Ook bepaalde pensioenafspraken over partnerpensioen kunnen middels een samenlevingsovereenkomst worden geregeld.

Een voorbeeld casus huis kopen zonder huwelijk

Als we het voorbeeld nemen van de aankoop van een gezamenlijke woning, volgt uit de wet dat ieder voor de helft eigenaar van de woning wordt. In een samenlevingsovereenkomst kan vervolgens worden uitgewerkt hoe de kosten van de woning worden verdeeld. Dienen jullie allebei de helft van die kosten te voldoen, naar rato van de eigendomsverhouding (dat kan anders zijn dan 50/50) of naar rato van ieders inkomen en/of vermogen?  En als een van de partners in staat is om met eigen vermogen een deel van de aankoopsom te voldoen of op andere wijze in de woning investeert, kan in de samenlevingsovereenkomst worden vastgelegd in welke situaties en op welke wijze dat bedrag aan die partner vergoedt zal worden. Ten aanzien van de woning kan ook vastgelegd worden wie het recht heeft om, als de relatie en samenwoning wordt verbroken, nog gedurende een bepaalde tijd in de woning te blijven wonen.

Gezamenlijke bankrekening

Omdat ook vaak een gezamenlijke bankrekening zal worden geopend, kan ook vastgelegd worden wie gerechtigd is tot het saldo op die gezamenlijke rekening. Het feit dat het een gezamenlijke rekening is, zegt namelijk alleen in de verhouding ten opzichte van de bank dat jullie beiden over het geld op die rekening kunnen beschikken. In de onderlinge verhouding tussen de samenwoners is in beginsel degene die het geld op de rekening stort degene die gerechtigd is tot dat bedrag. Maar in een samenlevingsovereenkomst kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat ieder voor de helft tot het saldo gerechtigd zal zijn.

Draagplicht voor schulden

Verder kunnen er in een samenlevingsovereenkomst afspraken worden gemaakt over de onderlinge draagplicht voor schulden die al dan niet gezamenlijk zijn aangegaan en ook kunnen er alimentatieafspraken worden vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst. Omdat een samenlevingsovereenkomst dient aan te sluiten bij jullie verwachtingen en wensen ten aanzien van de toekomst, is het altijd verstandig om je vooraf goed te laten informeren over de mogelijkheden ten aanzien van de inhoud van een samenlevingsovereenkomst en de consequenties die een bepaalde bepaling voor jullie zou kunnen hebben.

Testament opstellen naast een samenlevingscontract

Het is veelal raadzaam om naast een samenlevingsovereenkomst ook een testament op te laten stellen, omdat samenwoners niet elkaars erfgenaam zijn en dat worden zij ook niet als zij een samenlevingsovereenkomst sluiten. Alleen bij testament kunnen jullie elkaar tot erfgenaam benoemen. Als er geen testament is, erft bij overlijden van de ene partner zijn/haar familie en dat kan tot gevolg hebben dat de achterblijvende partner dan samen met de familie van de overleden partner gezamenlijk eigenaar is van de woning.

Juridisch ouderschap

Tot slot is van belang om te vermelden dat er ook ten aanzien van het juridisch ouderschap verschillen bestaan tussen samenwoners en gehuwden c.q. geregistreerd partners. Voor kinderen die binnen het huwelijk c.q. binnen een geregistreerd partnerschap worden geboren, geldt dat de echtgenoot c.q. de geregistreerd partner van de moeder automatisch juridisch ouder wordt. Voor samenwoners geldt dat echter niet. Om in die situatie juridisch ouder te worden (en gezamenlijk gezag te verkrijgen) is het voor de ouder die niet de moeder is nodig om het kind te erkennen bij de burgerlijke stand. Dat kan overigens al voor de geboorte van het kind.

Vragen over de inhoud van een samenlevingsovereenkomst, partnerschapsvoorwaarden of huwelijke voorwaarden?

Hebt u vragen over de inhoud van een samenlevingsovereenkomst, partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden en/of de gevolgen van bepaalde bepalingen bij het verbreken van de samenwoning, het geregistreerd partnerschap of het huwelijk? Neem dan gerust contact met ons op.