Testamentair erfrecht

Testamentair erfrecht

Testamentair erfrecht, wanneer spreken we hiervan? Een dierbare is overleden, wat nu? Indien er een testament opgesteld spreken we over testamentair erfrecht. Is er geen testament, dan dient er afgewikkeld te worden volgens de regels van het versterferfrecht, dat geregeld is in de wet. De bepalingen in een testament komen soms in de plaats van de wet en zijn soms een aanvulling op de wet.

Testament opstellen

De meeste mensen laten een testament opstellen door de notaris. De notaris verwoordt daarin precies hoe u de nalatenschap afgewikkeld wenst te zien door uw nabestaanden. Maar wist u dat u ook zelf een testament op kunt stellen? Als u twijfelt over wat u allemaal wel en niet in een testament op kunt nemen is het verstandig contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht. Zo weet u zeker dat alles in uw testament geregeld is zoals u dat voor ogen heeft. Heeft u het testament opgesteld? Dan dient u het testament nog wel te deponeren bij een notaris. De notaris zorgt ervoor dat via het Centraal Testamentenregister voor uw nabestaanden te raadplegen is of er een testament is en bij wie het kan worden opgevraagd.

Een schriftelijk document

Een testament dient altijd een schriftelijk stuk te zijn dat is opgesteld door de persoon in kwestie. In het testament wordt beschreven wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Buiten de erfgenamen kunt u ook personen aanwijzen die een bepaald goed uit uw nalatenschap krijgen of een bepaald bedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld uw dierbare postzegelverzameling nalaten aan uw kleinzoon of een bedrag nalaten aan de buurvrouw die er altijd voor u is. Dat noemen we een legaat en de ontvanger een legataris.

Een bedrag nalaten aan een minderjarige

Als u een bedrag wilt nalaten aan iemand die mogelijk nog minderjarig is bij uw overlijden, kunt u ervoor kiezen om dat bedrag onder bewind te laten stellen van iemand anders. Die persoon bepaalt dan voor de minderjarige of en hoe het bedrag wordt besteed ten behoeve van de minderjarige. In het testament bepaalt u wanneer het bewind eindigt, bijvoorbeeld als de minderjarige de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Zo zijn er nog tal van zaken die u in uw testament kunt regelen. Wilt u graag advies? Wij denken graag met u mee! 

Aanvaarden of verwerpen nalatenschap

Bent u benoemd tot erfgenaam van iemand die overleden is? Dan zult u een keuze moeten maken tussen het aanvaarden of verwerpen van (uw aandeel in) de nalatenschap. En als u ervoor kiest om de nalatenschap te aanvaarden, kan dat op twee manieren: zuiver of beneficiair

Zuivere aanvaardig

Als u een nalatenschap zuiver aanvaardt, aanvaardt u daarmee alles wat tot die nalatenschap behoort. Dat betekent dat u niet alleen (uw aandeel in) alle goederen en saldi van bankrekeningen ontvangt, maar ook aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. U aanvaardt een nalatenschap door met zoveel woorden in een verklaring van erfrecht op te nemen dat u de nalatenschap zuiver aanvaardt, maar zuivere aanvaarding wordt ook aangenomen indien u zich gaat gedragen als erfgenaam.

Voorbeelden van gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding zijn het zonder voorbehoud voldoen van schulden of het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers, het innen van vorderingen, het verkopen van goederen van de nalatenschap en het ondertekenen van een bankverklaring waarmee het banktegoed van de erflater wordt vrijgegeven

Handelingen als het regelen van de uitvaart, het meenemen van spullen zonder economische waarde zoals fotoalbums en het (noodgedwongen) ontruimen van de woning (mits spullen met een economische waarde worden opgeslagen) leiden niet tot zuivere aanvaarding.

Schulden na zuivere aanvaarding erfenis

Heeft u een nalatenschap zuiver aanvaard, maar komt u er vervolgens achter dat er toch schulden zijn of dat de schulden groter zijn dan u had verwacht? Dan kunt u de nalatenschap niet alsnog verwerpen. Onder omstandigheden is het echter soms wel mogelijk om de zuivere aanvaarding te laten omzetten in een beneficiaire aanvaarding. Dat is het geval als zich achteraf een onverwachte schuld aandient. Een omzetting in beneficiaire aanvaarding is dan alleen mogelijk als u als erfgenaam wel genoeg onderzoek hebt gedaan naar de financiële positie van de erflater en de schuld desondanks niet naar boven kwam.

Beneficiaire aanvaarding

Weet u niet helemaal zeker of er meer baten dan schulden zijn in de nalatenschap? Als u wilt voorkomen dat u met eventuele schulden van de erflater wordt geconfronteerd en daarvoor aansprakelijk wordt, dan kunt u het beste de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat u de nalatenschap aanvaardt onder de voorwaarde dat er meer baten zijn dan schulden.

Als later blijkt dat er toch meer schulden zijn dan baten, dan heeft u de nalatenschap automatisch verworpen. De baten van de nalatenschap moeten dan worden uitgewonnen om de schulden te kunnen voldoen. Maar zijn er meer baten dan schulden? Dan ontvangt u, nadat alle schuldeisers zijn voldaan, uw aandeel in hetgeen resteert.

Verklaring beneficiaire aanvaarding rechtbank

U kunt de erfenis als erfgenaam beneficiair aanvaarden door middel van een verklaring daartoe bij de rechtbank. De rechtbank brengt daar kosten voor in rekening. Vervolgens moet de nalatenschap worden vereffend. Dat betekent dat alle baten en schulden in kaart moeten worden gebracht en vervolgens de schuldeisers voldaan. Als aan alle verplichtingen van de vereffening is voldaan, kan hetgeen dan nog resteert onder de erfgenamen worden verdeeld.

Verwerpen van erfenis

Als u niets uit de nalatenschap wenst te ontvangen of u weet zeker dat de nalatenschap meer schulden dan baten omvat, kunt u de nalatenschap verwerpen. U bent dan geen erfgenaam. Ook voor het verwerpen van een nalatenschap bent u gehouden een verklaring daartoe af te leggen bij de rechtbank.

Let op! Als u een nalatenschap verwerpt, kan het zijn dat uw kinderen erfgenaam worden. Wilt u dat niet, dan moeten de kinderen de nalatenschap ook verwerpen. Als uw kinderen nog minderjarig zijn, heeft u daarvoor toestemming nodig van de kantonrechter. Die beoordeelt of het verwerpen van de nalatenschap in het belang is van de kinderen. Dat is in ieder geval zo, als er meer schulden dan baten zijn.

Vragen over het opgestelde testament? Of geschil?

Heeft u vragen over uw testament of een testament waarin u genoemd bent? Twijfelt u over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap? Neem dan contact op met Beumer Advocaten & Mediators. Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op!