Skip to main content

Eenzijdige echtscheiding

Lees verder

Eenzijdige echtscheiding aanvragen

Eenzijdig scheiden? Dit houdt in dat op verzoek van één van de echtgenoten de echtscheiding wordt aangevraagd.

In dit artikel behandelen we hoe deze procedure van een eenzijdig verzoek van echtscheiding in elkaar steekt, de procdure en wat hier verder voor nodig is:

1. Procedure echtscheiding
2. Kiezen voor een eenzijdig verzoek
3. Nevenvoorzieningen binnen het proces
4. Procedure eenzijdig verzoek tot echtscheiding
5. Verweerschrift
6. Beschikking van de rechter
7. Zitting van de echtscheiding
8. Akte ondertekening
9. 3 maanden termijn en afwikkeling

Procedure echtscheiding

Er is altijd een uitspraak van de rechter vereist om een echtscheiding te verzilveren. Als partijen in mediation afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop hun huwelijk afgewikkeld zal worden en die afspraken vastgelegd zijn in een door hen beiden ondertekend convenant (en in voorkomend geval een ouderschapsplan), dienen wij als advocaat voor hen een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Hierna verloopt de standaard procedure van de scheiding. Maar wat als er geen afspraken met elkaar gemaakt kunnen worden? Welke stappen moeten er dan gezet worden?

Verzoek tot eenzijdige echtscheiding

Als het niet mogelijk blijft te zijn om onderling afspraken te maken of als je echtgenoot zich verzet tegen de scheiding en daar op geen enkele manier aan mee wil werken dien je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in. Daarin wordt aan de rechtbank gevraagd om op verzoek van één echtgenoot de echtscheiding uit te spreken.

Nevenvoorzieningen binnen het verzoek

Een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding kan daarnaast ook een verzoek tot het treffen van één of meer zogenoemde nevenvoorzieningen bevatten. Nevenvoorzieningen die in het kader van de echtscheidingsprocedure door de rechtbank behandeld/vastgesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld kinder- en/of partneralimentatie, een zorgregeling, de wijze van verdeling van de gemeenschap van goederen of de wijze waarop de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld moeten worden.

Procedure eenzijdig verzoek

Als er een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend wordt, moet dat verzoek door de deurwaarder aan de andere echtgenoot worden betekend. Onze advocaten dragen er zorg voor dat de deurwaarder de stukken benodigde stukken ontvangt en zien erop toe dat die op de juiste wijze, dat wil zeggen volgens de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, worden betekend.

In het stuk waarmee de deurwaarder het verzoekschrift tot echtscheiding betekend (het exploot) wordt ook vermeld tot wanneer de andere partij bij de rechtbank een verweerschrift in kan dienen. Hij/zij kan dat alleen doen door tussenkomst van een eigen advocaat. Alleen advocaten mogen processtukken bij de rechtbank indienen.

Verweerschrift eenzijdig verzoek tot echtscheiding

In het verweerschrift kan uiteengezet worden waarom hij/zij zich niet kan vinden in de verzochte echtscheiding. Ook kan er verweer worden gevoerd tegen één of meer van de gevraagde nevenvoorzieningen. De andere partij is bijvoorbeeld van mening dat hij/zij de gevraagde alimentatie niet kan betalen of dat de kinderen vaker bij hem/haar zouden moeten zijn of dat hij/zij meer recht heeft op bepaalde zaken uit de gemeenschap van goederen dan de echtgenoot die het verzoek heeft ingediend. In het verweerschrift dient uiteengezet te worden waarom men zich niet in een bepaald verzoek kan treffen.

Ontbinding van het huwelijk door de rechtbank

Overigens zal in veruit de meeste gevallen de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken worden, ook als de andere echtgenoot bezwaar maakt tegen de echtscheiding. Om de echtscheiding uit te kunnen spreken, moet voor de rechtbank vast staan dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Met andere woorden dat het huwelijk niet meer te redden valt. En als eén van de echtgenoten stelt dat hij/zij onder geen enkele voorwaarde meer met de ander getrouwd wil zijn en partijen als gevolg daarvan bij de rechter tegenover elkaar staan, is dat voor de rechter wel voldoende reden om aan te nemen dat er van een duurzame ontwrichting sprake is.

Zitting eenzijdig verzoek

Nadat beide partijen allebei in de gelegenheid zijn geweest om hun standpunten schriftelijk aan de rechter kenbaar te maken, zal er door de rechtbank een datum worden vastgesteld waarop alle verzoeken op een zitting door de rechter met partijen en hun advocaten besproken zullen worden. De advocaten krijgen op die zitting gelegenheid om de juridische standpunten te verduidelijken en nader toe te lichten, maar rechters hebben vaak ook diverse vragen voor partijen zelf. Bijvoorbeeld over de wijze waarop zij tijdens hun huwelijk in de kosten van hun huishouding hebben voorzien, op welke wijze bepaalde goederen zijn verkregen en/of hoe zij tijdens hun huwelijk invulling hebben gegeven aan de zorg voor hun minderjarige kinderen.

Beschikking door de rechter

Nadat alle partijen door de rechter in de gelegenheid zijn gesteld om hun verzoeken toe te lichten, deelt de rechter aan partijen mee wanneer de beschikking zal worden afgegeven. In die beschikking zal dan de echtscheiding uitgesproken worden en zal er op één of meer verzoeken tot het treffen van een nevenvoorziening worden beslist. Maar het kan ook zijn dat er ten aanzien van één of meer nevenvoorzieningen nog geen (definitieve) beslissing kan worden gegeven. De wijze waarop daarover tussen partijen verder geprocedeerd kan worden valt evenwel niet onder het bereik van dit arti

Verdere tijdsverloop van de scheiding

Als de rechtbank de echtscheiding eenmaal heeft uitgesproken, is de echtscheiding nog geen feit. Daarvoor moet de beschikking van de rechtbank waarin de echtscheiding is uitgesproken nog worden ingeschreven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand. Die inschrijving kan op gezamenlijk verzoek van partijen geschieden, namelijk als allebei de partijen een zogenoemde akte van berusting ondertekenen.

Het is gebruikelijk dat, als beide partijen een akte van berusting hebben getekend, de advocaat van de partij die de echtscheiding heeft gevraagd die aktes naar de ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt met het verzoek om de echtscheiding in te schrijven. Die advocaat ontvangt vervolgens via de gemeente bericht wanneer de inschrijving heeft plaats gevonden. De datum van inschrijving is de datum waarop partijen dan officieel zijn gescheiden (de datum van echtscheiding).

Mijn partner weigert de akte te ondertekenen

Het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand kan echter ook als één van beide partijen niet bereid is om een akte van berusting te ondertekenen. In een dergelijke situatie dient de echtgenoot die de echtscheiding wenst de termijn voor het instellen van hoger beroep af te wachten. Die termijn bedraagt drie maanden nadat de beschikking waarin de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank is afgegeven. Als de andere echtgenoot geen verweer heeft gevoerd (niet in de procedure is verschenen zoals wij zeggen) begint die termijn te lopen op het moment dat hij/zij van de echtscheidingsbeschikking kennis heeft genomen c.q. heeft kunnen nemen.

3 maanden termijn

Als er binnen die termijn van drie maanden geen hoger beroep tegen de echtscheiding wordt ingesteld, kan de rechtbank, op verzoek van een advocaat, een verklaring afgeven dat er geen hoger beroep is ingesteld. Met die verklaring kan dan de echtscheidingsbeschikking alsnog in het huwelijksregister ingeschreven worden.

Advies eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Het is dus, als je er samen echt niet uitkomt en zelfs als je echtgenoot zich tegen de echtscheiding verzet, mogelijk om een echtscheiding te realiseren. De advocaten van Beumer Advocaten hebben allen ruime ervaring in het procederen in echtscheidingszaken, ook in procedures waarin één van beide partijen op geen enkele wijze bereid blijkt te zijn om eraan mee te werken dat de echtscheiding tot stand komt. Wij kunnen u in dergelijke situaties dan ook met advies terzijde staan en u begeleiden bij alle stappen die gezet dienen te worden om de echtscheiding te realiseren. Dus als u advies nodig heeft bij uw scheiding of als u vragen hebt, neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Spreek onze specialist

Alles over scheiding