Skip to main content

Scheiden van tafel en bed

Lees verder

Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed, wat is dat eigenlijk? Een scheiding van tafel en bed is van oudsher de uitkomst voor partners die wensen te scheiden, maar dit vanuit religieuze overwegingen niet willen. Dat klinkt misschien ingewikkeld! Maar dat is het niet. We leggen in dit artikel uit wat een scheiding van tafel en bed kan betekenen voor een relatie en waarom mensen deze keuze zouden willen overwegen.

Scheiden van tafel en bed betekenis

Wat is de betekenis van scheiden van tafel en bed? Een scheiding van tafel en bed is van oudsher de uitkomst voor partners die wensen te scheiden, maar dit vanuit religieuze overwegingen niet willen omdat scheiden vanuit de religie niet is toegestaan. Vroeger was het verplicht om nog samen te blijven wonen als deze vorm van scheiden werd ingezet. Inmiddels is dit niet meer het geval.

De scheiding van tafel en bed is voor veel mensen dan ook de erkenning van de vrijheid om gescheiden te wonen. Afhankelijk onder welke voorwaarden het huwelijk is voltrokken, is het vermogen, de bezittingen en de schulden na de scheiding van tafel en bed niet langer gemeenschappelijk. De gemeenschap ten tijde van het huwelijk zal verdeeld dienen te worden bij een (algehele) gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk voltrokken onder huwelijkse voorwaarden, dienen de huwelijkse voorwaarden nageleefd te worden

Maar waarom kiest men dan voor deze optie? Is een ‘gewone’ scheiding dan niet beter?

Redenen scheiden tafel en bed:

  1. Zo kunnen religieuze overtuigingen of financiële redenen een rol spelen. Zoals reeds aangehaald wordt bij een scheiding van tafel en bed het huwelijk behouden, met uitzondering van de gemeenschap. In het geval een tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap van goederen door een van hen is benadeeld na aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvoor schulden heeft gemaakt, goederen van de gemeenschap heeft verspild of bepaalde rechtshandelingen heeft verricht zonder de vereiste toestemming, dan dient de aangerichte schade vergoed te worden.
  2. Een andere mogelijke reden om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed is de mogelijkheid tot verzoening. De echtgenoten scheiden in dat geval van tafel en bed met de mogelijkheid om nader tot elkaar te komen. Dit is makkelijker dan wanneer echtgenoten het huwelijk doen ontbinden. Het verzoek tot verzoening doet alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege herleven, alsof er geen scheiden van tafel en bed heeft plaatsgevonden. Hierbij valt te denken aan de gemeenschap van goederen.

Hoe kan een scheiding van tafel en bed worden gerealiseerd?

Een scheiding van tafel en bed kan net als een echtscheiding op zowel eenzijdig als gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken. Verder dient de scheiding van tafel en bed te worden verzocht op dezelfde grond als de echtscheiding, namelijk duurzame ontwrichting.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het is nu duidelijk wat deze vorm van scheiden betekent en waarom mensen voor deze optie kiezen. Maar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen?

Aan de scheiding van tafel en bed zitten geen specifieke voor- en nadelen. Dit is afhankelijk van uw situatie en uw voorkeuren. Een scheiding van tafel en bed wordt met regelmaat gekozen vanuit geloofsovertuiging, omdat je formeel gehuwd blijft. Het enkele samenwonen wordt opgeheven, daarmede de gemeenschap van goederen. Dit kan dus een voor- of een nadeel zijn. Dit is dus puur afhankelijk vanuit welke invalshoek je de situatie bekijkt

Er wordt wel gesproken van een voordeel, namelijk de mogelijkheid tot verzoening. Dit verzoek dient ingediend te worden middels een eensluidend verzoek, welke ingeschreven wordt in het huwelijksgoederenregister. Na de scheiding wordt de relatie behouden en kunt u zonder liefdesrelatie toch met elkaar de band in stand houden en verder leven!

Gevolgen scheiden van tafel en bed

De voor- en nadelen zijn dus voor iedereen anders, echter blijven de gevolgen wel voor elk koppel hetzelfde. Dit komt omdat iedere scheiding gevolgen heeft, zo ook de scheiding van tafel en bed. Het grote verschil is dat men bij een scheiding van tafel en bed formeel gehuwd blijft, maar de rechten en plichten van echtgenoten zijn niet meer van toepassing. De ex-echtgenoten gaan gescheiden van elkaar leven.

In het geval de ex-echtgenoten dat jaar nog wel in dezelfde woning blijven wonen, worden ze voor dat jaar nog als gehuwd aangemerkt als zijnde dat er geen scheiding van tafel en bed heeft plaatsgevonden. Een gevolg van de scheiding van tafel en bed is dat de gemeenschap van goederen verdeeld dient te worden. Verder wordt het fiscaal partnerschap beëindigd. Het pensioen dient verevent te worden en er dient een scheidingsconvenant met eventueel een ouderschapsplan, in het geval van minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk, opgesteld te worden. Tezamen met het verzoek tot scheiding van tafel en bed wordt deze ingediend bij de rechtbank. Er kan gekozen worden voor een alimentatie. Dit is aan de partijen zelf. De termijnen voor alimentatie begint te lopen vanaf de dag dat de beschikking tot scheiding van tafel en bed is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Ontbinding huwelijk na scheiden tafel en bed

De ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed kan op verzoek van een der partijen worden uitgesproken in het geval de scheiding ten minste drie jaren heeft geduurd. De termijn van drie jaren behoeft niet in acht te worden genomen bij een gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding van het huwelijk. De ontbinding van het huwelijk komt tot stand door het indienen van het verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed bij de rechtbank. De rechtbank geeft vervolgens een beschikking af, welke tezamen de ondertekende akte van berusting ingeschreven dient te worden in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf het moment dat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het huwelijk definitief ontbonden. Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed dient de alimentatieplicht opnieuw vastgesteld te worden, omdat deze alimentatieplicht eindigt bij ontbinding van het huwelijk.

Advies scheiden tafel en bed?

De mogelijkheid is er dus zeker! Maar er zitten wel veel haken en ogen aan deze vorm van scheiden.. Als u meer wilt weten over een scheiding van tafel en bed of het ontbinden van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed? Neem dan contact op met ons!

Spreek onze specialist

Alles over scheiding